Om Byalagsforum

LOKAL PÅVERKAN, UTVECKLING och  DEMOKRATI  PÅ  BYGDENIVÅ!

 Aktiva byar i Junsele Byalagsforum, genom 10 år.

Sedan år 2000 samverkar samtliga Junseles nio byalag i Junsele Byalagsforum.

Sedan starten har man träffats fyra gånger/år till kvartalsmöten i de olika byarna, för att med gemensamma krafter, organisation och engagemang ta itu med frågor som berört utvecklingen i de egna byarna samt diskutera och driva gemensamma frågor i Junselebygden.

 -Dagens samverkan mellan byalagen är ett lokalt kulturarv och en historisk organisationsform, som gå långt tillbaka genom århundradena……

Då fattades de gemensamma besluten och delades ansvaret upp, i den egna byns lokala byordning. För att diskutera de gemensamma åtaganden och utvecklingen i socknen samlades bönderna från byarna till möten i sockenstugan som låg vid kyrkplatsen i  Junseles gamla kyrkbyn – MO.

 -Nya tidsåldrar kräver också nya demokratiordningar.

Idag, ser vi betydelsen av uthålliga nätverk som skapar lokal gemenskap, samverkan och engagemang, det har gett flera av Junseles byar en positiv inflyttning och därigenom möjligheter till fortsatt utveckling. Men vi har även ett gemensamt ansvar att fullfölja det lokala kulturarvet och inspirera till dialog och beslut för att påverka utvecklingen i vår omgivning och vår bygd.

          

Skrivelser och uttalanden från Byalagsforum, har blivit många genom åren:

bl a om behovet av fler arbetstillfällen, protester mot rivning av bostäder, servicen i Västra, infrastrukturproblem med vägar, bredband/mobiltäckning, arbetsförmedlingen, nedläggningshot mot Sollefteå sjukhus, slå vakt om räddningstjänsten i Junsele, problem med sophanteringen, uttalanden om skolan, strandnära områden kring sjöar, uttalanden om fler polistjänster i Västra m m. Enkäter har gjorts om arbetstillfällen bland företagarna och enkäter har delats ut av byarna i samband med projektet ”Junsele service över gränserna”. Inbjudna företrädare från Vägverket, kommunen m fl. har deltagit vid möten.

 Flera gemensamma aktiviteter och projektarbeten har även genom åren startats och genomförts av Byalagsforum bl a.

 -”Öppet hus dagarna i byarna” som är väl besökta, där bjuder byalagen in under sommarmånaderna, till besök med aktiviteter, artister, cafee´r, byvandringar, tunnbrödbak och här lyfts även byarnas historia och kultur fram.

 -”Junsele service över gränserna” slutfördes 2005 och var ett EU-projekt tillsammans med Sollefteå kommun. En organisationsmodell togs då fram för att trygga och utveckla medborgarkontoret samt därigenom servicen i bygden. För att utveckla medborgarnas möjlighet till delaktighet -lokal demokrati, bildades Junsele lokala råd, där även representanter från Byalagsforum ingår.                                                              

– Kyrkstigar/Pilgrimsleder. ca 3,8 mil gamla kyrkstigar som gick från byarna Kläppsjö, Eden, Mo –Ridvägen till Fransåsen, har under de senaste somrarna röjts och märkts upp av byborna i dessa byar. Vindskydd och skyltar vid speciellt intressanta rastplatser har satts upp efter stigarna till den gamla kyrkplatsen i Mo. Kyrkstigarna är sedan 2009 även godkända som Pilgrimsleder och kommer även att ingå i ett större länsprojekt- ”Vandra i Västernorrland”.

-Byalagsforum ingår även i ett annat lokalt pågående projekt som  syftar till att lyfta fram samt öka försäljningen av lokalt producerade produkter-mat och hantverk. Byalagsforum hyr ut marknadsbord och under bl a sommarmånaderna pågår Torghandel i Junsele.

*Nuvarande ordförande i Byalagsforum år 2010 är:
Roger Johansson Mail: roger.johansson@lrf.se

Mer om Junseles alla byar kan man läsa på den gemensamma hemsidan www.junselebyar.se